Sīkdatņu izmantošana

SIA Dabas burka (turpmāk – ‘Dabas burka un/vai “Mēs”) ir svarīga mūsu Klientu uzticība. Mūsu mērķis ir likt mūsu Klientiem justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Savā ikdienas darbībā mēs rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti. Dabas burka rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Šī Privātuma politika informē un sniedz skaidrojumu par to, kā Dabas burka rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos Klientu personu datus, izskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem mūsu Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par mūsu Klientu tiesībām un pienākumiem.

Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

datu subjekts: fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

personas dati: jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu;

pakalpojumi: jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko Dabas burka piedāvā tiešsaistē vai klātienē;

personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu;

pārzinis: fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Satura rādītājs:

 • Pārzinis un kontaktinformācija
 • Attiecināmība
 • Kādā veidā iegūstam personas datus?
 • Kādus personas datus iegūstam?
 • Kādiem nolūkiem apstrādājam personas datus un kāds ir apstrādes tiesiskais pamats?
 • Kam varam sniegt personas datus?
 • Cik ilgi glabājam datus?
 • Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?
 • Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos?
 • Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Dabas burka ( vienotais reģistrācijas Nr. 40203124038, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 – 106, LV-2128, turpmāk – Dabas burka.

Dabas burka kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@beziepakojuma.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Dabas burka juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

 • rakstveida formā klātienē Dabas burka veikalā “Burka”, Rīgā, Kr. Barona ielā 59/61 , uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

ATTIECINĀMĪBA

Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē mūsu Klienti savus personas datus iesniedz (tīmekļa vietnē http://www.beziepakojuma.lv/ , e-pastā vai arī papīra formātā mūsu tirdzniecības vietā), privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – klientiem, veikala “Burka” apmeklētājiem un pircējiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana, Internetveikala pircējiem.

KĀDĀ VEIDĀ IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

Personas datus varam saņemt vairākos veidos un informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp izvēlētā un izmantotā Pakalpojuma.

Datu subjekts Dabas burka sniedzis savus personas datus, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties un/vai sadarbojoties ar Dabas burka, piemēram, sagatavojot un noslēdzot līgumu; pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai; iepērkoties veikalā “Burka” vai Internetveikalā.

KĀDUS PERSONAS DATUS IEGŪSTAM UN KĀDI IR PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI?

Atkarībā no sadarbības vai saskarsmes veida, iegūstam šādus zemāk minētus datus:

 • pamatdati jeb personas/klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds,
 • preču iegādes un ar to saistītie darījumus apliecinošie dokumenti,
 • preču piegādes dati,
 • klientu kontaktinformācija,
 • klientu pieteikumi,
 • klienta kontaktinformācija: vārds, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu. Piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai attiecīgi atsaukumam, ja tas ir ātrāk,
 • video dati: videonovērošana veikalā “Burka”.

KĀDIEM NOLŪKIEM APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS UN KĀDS IR APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Dabas burka apstrādā personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, Dabas burka leģitīmām interesēm.

Jūsu dati tiek apstrādāti:

 • līguma/darījuma izpildes nodrošināšanai, tostarp iepērkoties internetveikalā,
 • Dabas burka tirdzniecības vietā,
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai,
 • maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS,
 • savstarpējas saziņas gadījumos, lai sniegtu datu subjektam atbalstu un informāciju, tostarp pieteikto jautājumu risināšanai,
 • lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz mūsu īpašumu (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī aizsargātu darbinieku, klientu, apmeklētāju un citu personu būtiskās intereses, tostarp veselību un dzīvību

Apstrādes nolūks attiecas uz jauniem klientiem, pirmreizējiem jeb jauniem darījumiem, noslēgto līgumu (darījumu) izpildi, datu subjekta un Dabas burka savstarpējo saziņu, tostarp datu subjekta iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e-pastu, tīmekļa vietnē u.c.), uz veikto videonovērošanu. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma), leģitīmas intereses, tostarp iesniegtā pieteikuma, iesnieguma vai jautājuma pamata.

Dabas burka apstrādā Personas datus tikai iepriekš minētajos apstrādes nolūkos. Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kā arī drošības pasākumus. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi personas datiem.


KAM VARAM SNIEGT PERSONAS DATUS?

Mēs varam kopīgot jūsu sniegto informāciju ar mūsu sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai, mēs varam pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, maksājumu apstrādi vai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, kā piemēram, iekārtu apkopes un remonta pakalpojumus, mārketinga un tirdzniecības veicināšanas nolūkos piesaistīt sadarbības partnerus, tiešā mārketinga nodrošināšanā un tirdzniecības projektu vadībā.

Mums ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo pakalpojumu veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, cik tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Dabas burka prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā esam tos pilnvarojuši.

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par Jums:

 • ja to nosaka tiesību akti vai tiesvedība;
 • tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, pēc to pieprasījuma;
 • ja mēs uzskatām, ka personas datu atklāšana ir vajadzīga vai atbilstoša, lai novērstu fizisku kaitējumu vai finansiālus zaudējumus, vai saistībā ar iespējamas vai faktiskas nelikumīgas darbības izmeklēšanu;
 • lai aizsargātu īpašumtiesības, kā arī pakalpojumu un likumīgās tiesības;
 • lai ievērotu jebkurus piemērojamos tiesību aktus.

CIK ILGI GLABĀJAM DATUS?

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam, 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem. Dabas burka datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā.

Datu subjektam ir pienākums:

 • sniegt mums informāciju par izmaiņām Jūsu sniegtajos datos, jo mums ir svarīgi, ka mūsu rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt mums papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības.

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību un arī pilnveidojam savu tīmekļa vietni, kas tiek veikta ar mērķi uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Šādā gadījumā, mēs Jūs par to informēsim un lūgsim iepazīties ar Privātuma politikas jaunāko versiju.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI NESKAIDRĪBU GADĪJUMOS?

Jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku, personas datu apstrādi vai arī Jūsu likumisko tiesību gadījumā, ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, aicinām sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

SIA Dabas burka, Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 – 106, LV-2128

E:pasts: info@beziepakojuma.lv

Tālruņa numurs: 29161222

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Dabas burka mājas lapa var izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galaiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Mēs izmantojam:

 • obligātās sīkdatnes: nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
 • funkcionālās sīkdatnes: ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Dabas burka izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi: nodrošinātu tās funkcionalitāti. Tīmekļa lietotājs nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Ja Jums ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, Jūs variet sazināties ar mums , izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@beziepakojuma.lv

Mūsu tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Dabas burka nenes atbildību.